Visie

Vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke (KBH) organiseert kleuter- en lager onderwijs in 6 scholen (7 vestigingsplaatsen). De scholen situeren zich in Bavikhove, Harelbeke, Hulste en Stasegem. Alle scholen vormen sinds 1 september 2003 één scholengemeenschap met één schoolbestuur. Vanuit een eigen identiteit in relatie met de lokale gemeenschap en via het pedagogisch project biedt iedere school kwaliteitsvol onderwijs aan. Niet-pedagogische en organisatorische taken worden in de scholengemeenschap gecentraliseerd. Door samenwerking op verschillende domeinen en solidariteit tussen de scholen onderling wordt expertise en efficiëntie versterkt. Hierdoor wordt de kwaliteit van ons onderwijs en de professionalisering binnen onze scholen verhoogd.

Als katholieke dialoogschool hebben we aandacht voor de eigenheid van elk kind en staan we open om met anderen in diversiteit te leren samenleven.  Het pedagogisch project van al onze scholen wordt geïnspireerd door de figuur van Jezus.  Geloof wordt nooit opgedrongen: we laten alle kinderen kennis maken met bijbelse & andere levensbeschouwelijke verhalen en reiken kansen tot beleving aan. Zo komen kinderen op het spoor van hun eigen identiteit.

Onze scholen scheppen mogelijkheden voor een kritische en duurzame ontwikkeling van elk kind. Kinderen komen zo hun eigen ‘leer-kracht’ op het spoor.  Alle kinderen krijgen optimale ontwikkelingskansen om zich naar eigen kunnen en op eigen tempo te ontplooien.  De leraar doet ertoe! Daarom ondersteunen we leraren in het ontwikkelings- en ervaringsgericht werken bij het realiseren van het leerplan ‘zin in leren, zin in leven’.  Leraren doen aan expertisedeling en blijven hun kennis en vaardigheden professionaliseren, gericht op de individuele noden en de prioriteiten van de school/scholengemeenschap. Waar nodig en wenselijk doen we een beroep op de expertise en deskundigheid van externe partners. In onze scholengemeenschap willen we, vanuit een open communicatie en positieve sfeer, gastvrij zijn en steeds hoopvol nieuwe kansen geven, zolang dit onze draagkracht niet overstijgt.

KBH ondersteunt het beleidsvoerend vermogen van onze scholen en speelt actief in op de vragen vanuit een steeds veranderende samenleving. Zelfevaluatie en reflectie heeft als doel om de kwaliteit van vorming (leren en opvoeden) in onze scholen te bewaken. De scholengemeenschap investeert in een vernieuwende didactische uitrusting, binnen een veilige infrastructuur. We streven naar een hoge betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de verschillende geledingen: schoolbestuur, directie, teamleden, kinderen en ouders.


ZOEKEN